SPL Hand Coloured Rare Book Collection Featuring Norman R Bobins

If you would like to get in touch, please feel free to contact:

[JAPANESE]
[Japanese Birds]

Published
19th Century [1891]
Plates
31
Binding/Size
M=4to
Value
0-5000
Published
19th Century [1891]
Ref
436

31 lovely hand coloured Japanese woodblock prints, published towards the end of the nineteenth century. In buff coloured limp paper boards, with title in Japanese on upper board. Hand stitched, boards slightly stained and lightly rubbed. 6 pages of explanatory text. Contents page. In good condition. Coloured plates in order: First column 'Tori-no-na.' / Second column 'Hana-no-na.' 1. Uguisu / Wakamatsu, Yakibazasa. 2. Koma, Uguisu / Hakubai. 3. Kyu-Kwanchyo / Yaetsubaki. 4. Bucnchiyo / Hakumokuren. 5. Ko-bai / Hitaki. 6. Tanchyotsuru / Oimatsu. 7. Shimakashhira / Naniwaibara. 8. Atori / Noibara, Shinobetake. 9. Kihitaki / Sakura-no-hana. 10. Binzui, Shimahibari / Genge, Tanpopo, Sumire, [Tsukuzukushi] 11. Asasuzume / Mebotan. 12. Uguisumushikui / Daidai. 13. Kogara / Higansakura. 14. Shimakoma / Nashi-no-hana. 15. Nishikibato / Hadankiyo. 16. Darumainko / Sumomo-no-hana. 17. Hibari / O-mugi, Soramame. 18. Niwatori / Aburana. 19. Canaria / Kaido. 20. Kotsubame / Shunran. 21. Mahiwa / Boke. 22. Kiji / Tsutsuji, Jenmai. 23. Enaga / Rengiyo. 24. Nogodori / Momo-no-hana. 25. Kohatan / Mokuren. 26. Higara / Murasaki-Fuji. 27. Dandoku / Shiki-ibara. 28. Kinkei / Yaemomo-no-hana. 29. Ju-rin / Jinchiyoge. 30. Shimanojiko / Kizuisen. 31. Kachintsumugi / Kanzo.